Entrevista: Raquel Boo

Como os contamos el lunes mañana y el sábado se celebra el FEED en Santiago de Compostela, organizado por la DAG , hoy hablamos con Raquel Boo, una de las organizadoras del evento que nos cuenta más detalles de este foro.

feed 2013

¿Qué es el FEED?

Pretendemos que o Foro de Edición e Deseño sexa un espazo de encontro entre profesionais do deseño e estudantes de calquera das súas disciplinas. Cremos que o futuro máis inmediato da profesión vén marcado claramente pola hibridación e interrelación entre os deseñadores e a xeración de proxectos colaborativos.

Co evento queremos tamén dar a coñecer o noso deseño, o dos profesionais galegos, afondando nos procesos de creación, poñendo en valor a todos os que interveñen na cadea de produción; ademais de contribuír á formación dos profesionais con obradoiros e charlas de interese, impartidos por figuras destacadas do deseño, tanto locais como estranxeiras, para compartir visións e coñecementos.

Pretendemos que el Foro de Edición e Deseño sea un espacio de encuentro entre profesionales del diseño y estudiantes de cualquiera de sus disciplinas. Creemos que el futuro más inmediato de la profesión viene marcado claramente por la hibridación e interrelación entre los diseñadores y la generación de proyectos colaborativos.

Con el evento queremos también dar a conocer nuestro diseño, el de los profesionales gallegos, profundizando en los procesos de creación, poniendo en valor a todos los que intervienen en la cadena de producción; además de contribuir a la formación de los profesionales con talleres y charlas de interés, impartidos por figuras destacadas del diseño, tanto locales como extranjeras, para compartir visiones y conocimientos.

 ¿Qué se podrán encontrar los participantes?

Trátase de posibilitar un espazo de reflexión e debate ao redor da evolución histórica do deseño e da visión de futuro profesional neste eido, identificando necesidades e estratexias para o seu desenvolvemento e investigación.

Este ano estruturamos o programa en dúas xornadas, a primeira dedicada ao deseño gráfico e a segunda a deseño de produto. Cada día comeza cun seminario. César Ávila, de gráfica futura, impartirá o do venres e Héctor Serrano, o do sábado.

Todos aqueles que non puidesen asistir aos seminarios, pola limitación de prazas, terán a oportunidade de escoitalos a ambos nas súas respectivas charlas da tarde, xunto cunha boísima representación do que facemos en Galicia. Uqui Permui, Pancho Lapeña, cenlitrosmetrocadrado e Fruto DS, serán os encargados de dar mostra diso nesta edición.

Remataremos cada xornada cunha mesa de debate. Patricia Martínez, xerente do estudio de deseño de iluminarias Arturo Álvarez, Luís Gil Pita de UnDo ReDo, Carlos Figueiras de Estaleiro Editora e Juan Carlos Pichel de eurográficas; debaterán xunto cos protagonistas das charlas cuestións referidas aos procesos do deseño e o futuro da edición de libros e produtos. Moderarán as mesas Suso Vázquez de desescribir e Xènia Viladàs, consultora en xestión do deseño.

Se trata de posibilitar un espacio de reflexión y debate en torno a la evolución histórica del diseño y la visión de futuro profesional en este campo, identificando necesidades y estrategias para su desarrollo e investigación.

Este año hemos estructurado el programa en dos jornadas, la primera dedicada a diseño gráfico y la segunda a diseño de producto. Cada día comienza con un seminario. César Ávila, de gráfica futura, impartirá el del viernes y Héctor Serrano, el del sábado.

Todos aquellos que no hayan podido asistir a los seminarios, por la limitación de plazas, tendrán la oportunidad de escucharlos a ambos en sus respectivas charlas de la tarde, junto con una buenísima representación de lo que hacemos en Galicia. Uqui Permui, Pancho Lapeña, cenlitrosmetrocadrado y Fruto DS, serán los encargados de dar muestra de ello en esta edición.

Finalizaremos cada jornada con una mesa de debate. Patricia Martínez, gerente del estudio de diseño de iluminarias Arturo Álvarez, Luis Gil Pita de UnDo ReDo, Carlos Figueiras de Estaleiro Editora y Juan Carlos Pichel de eurográficas; debatirán junto a los protagonistas de las charlas cuestiones referidas a los procesos del diseño y el futuro de la edición de libros y productos. Moderarán las mesas Suso Vázquez de desescribir y Xènia Viladàs, consultora en gestión del diseño.

¿En que consisten los talleres?

No de César Ávila, titulado «Algunhas prácticas sobre a forma do libro» trataranse aspectos fundamentais da edición de publicacións. Durante o seu desenvolvemento,  tanto César como os participantes, expoñerán algúns dos seus traballos e compartirán experiencias, problemáticas e solucións propias dos proxectos de edición.

No taller de Héctor Serrano, «Cada tolo coa súa teima. Un obxecto e unha manía», tomarase o comportamento como punto de partida para deseñar un obxecto, partindo de personaxes ficticios e esaxerados, representados nun obxecto sinxelo: un lapis. Un taller que sacará a parte máis creativa dos asistentes dun xeito divertido, proporcionándolles unha nova estratexia para os procesos de creación.

El de César Ávila, titulado «Algunas prácticas sobre la forma del libro» se tratarán aspectos fundamentales de la edición de publicaciones. Durante su desarrollo,  tanto César como los participantes, expondrán algunos de sus trabajos y compartirán experiencias, problemáticas y soluciones propias de los proyectos de edición.

En el taller de Héctor Serrano, «Cada loco con su tema. Un objeto y una manía», se tomará el comportamiento como punto de partida para diseñar un objeto, partiendo de personajes ficticios y exagerados, representados en un objeto sencillo: un lápiz. Un taller que sacará la parte más creativa de los asistentes de una forma divertida, proporcionándoles una nueva estrategia para los procesos de creación.

¿A quién va dirigido?

O foro está orientado principalmente a profesionais do deseño, estudantes das EASD e universidades que cursan Graos con materias troncais específicas de deseño: Publicidade, Belas Artes, Deseño Industrial… Pero tamén a profesionais da Industria das Artes Gráficas que estean interesados en coñecer de primeira man a situación actual, as ideas e as demandas específicas do sector; a emprendedores e representantes de PEMES que ven na cultura do deseño un factor decisivo e diferencial para a viabilidade da súa proposta; a responsables das administracións ou institucións públicas que coordinen accións nas que o deseño estea presente, etc.

El Foro está orientado principalmente a profesionales del diseño, estudiantes de las EASD y universidades que cursan Grados con materias troncales específicas de diseño: Publicidad, Bellas Artes, Diseño Industrial,… Pero también a profesionales de la Industria de las Artes Gráficas que estén interesados en conocer de primera mano la situación actual, las ideas y las demandas específicas del sector; a emprendedores y representantes de PYMES que ven en la cultura del diseño un factor decisivo y diferencial para la viabilidad da su propuesta; a responsables de las administraciones o institucións públicas que coordinen acciones en las que el diseño esté presente, etc.

¿Cómo surge el FEED?

Para nós non é un evento novo, en realidade é a segunda edición dun Foro de Edición e Tipografía que se celebrou en Pontevedra en 2010. Naquela ocasión estivo dedicado á investigación sobre publicacións e edicións que se estaban a producir nos eidos da arte, o deseño e a tipografía. Pepe Murciego, Nuno Coelho, Adam Kershaw, Andreu Balius, Dino dos Santos, Pepe Barro, Manuel Bragado, Pedro Nora, Tati Mancebo, Ángel Cerviño e Marcos Dopico foron os protagonistas daquela edición.

Aquel evento tivo unha grande acollida e decidimos que era necesario repetir a experiencia. A principal diferenza desta edición respecto aquela é que abrimos a participación un pouco máis. Mentres o FEET se orientou a profesionais, existindo un número de prazas menor, o FEED ten uns seminarios restrinxidos en canto a prazas, pero as charlas e mesas de debate contan cunha capacidade moito menos limitada, fomentando a participación, e esperando facer o evento máis enriquecedor aínda, se cabe.

Para nosotros no es un evento nuevo, en realidad es la segunda edición de un Foro de Edición e Tipografía que se celebró en Pontevedra en 2010.  En aquella ocasión estuvo dedicado a la investigación sobre publicaciones y ediciones que se estaban produciendo en el campo del arte, el diseño y la tipografía. Pepe Murciego, Nuno Coelho, Adam Kershaw, Andreu Balius, Dino dos Santos, Pepe Barro, Manuel Bragado, Pedro Nora, Tati Mancebo, Ángel Cerviño y Marcos Dopico fueron los protagonistas de aquella edición.

Aquel evento tuvo una gran acogida entre los asistentes y decidimos que era necesario repetir. La diferencia principal de esta edición respecto aquella, es que hemos abierto la participación un poco más. Mientras el FEET se orientó a profesionales, existiendo un número de plazas menor, el FEED tiene unos seminarios restringidos en cuanto a plazas, pero las charlas y mesas de debate cuentan con un aforo mucho menos limitado, fomentando la participación, y esperando hacer el evento más enriquecedor todavía, si cabe.

¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en su organización?

Levamos uns cantos meses dedicándolle tempo e esforzo. En febreiro tivemos a asemblea anual de socios e socias, cun posterior foro no que se formularon moitas iniciativas para desenvolver na asociación. Entre elas estaba darlle continuidade a un encontro que pensamos que é moi necesario en Galiza, posto que a meirande parte dos eventos para deseñadores aos que podemos ter máis fácil acceso se celebran en Madrid, Barcelona ou Valencia.  Decidimos retomar o anterior FEET e poderíase dicir que cara ao verán tiñamos definidos a estrutura e o programa e xa comezaba a fase de buscar financiamento.

Llevamos unos cuantos meses dedicándole tiempo y esfuerzo. En febrero tuvimos la asamblea anual de socios y socias, con un posterior foro en el que se plantearon muchas iniciativas para desarrollar en la Asociación. Entre ellas estaba dar continuidad a un encuentro que pensamos que es muy necesario en Galicia, puesto que la mayor parte de eventos para diseñadores a los que podemos tener más fácil acceso se celebran en Madrid, Barcelona o Valencia.  Recogimos el testigo del anterior FEET y se podría decir que hacia el verano teníamos definidos la estructura y el programa y comenzaba la fase de buscar financiación. 

 ¿Cómo ha sido la respuesta del sector?

Cremos que foi boa, e máis nos tempos que corren. O que máis nos alegra nesta ocasión é que estreitamos lazos con algunhas escolas de deseño. Pensamos que só conseguiremos poñer en valor o deseño galego, traballando xuntos, profesionais e futuros profesionais, cuns obxectivos comúns.

Creemos que ha sido buena, y más en los tiempos que corren. Lo que más nos alegra es haber estrechado lazos con algunas Escuelas de diseño porque sólo conseguiremos poner en valor el diseño gallego, trabajando juntos, profesionales y futuros profesionales, con unos objetivos comunes.

 ¿Es un evento que tendrá continuidad?

A intención da DAG é conseguir que o FEED se celebre periodicamente, en principio cada dous anos, e faremos todo o que estea na nosa man para que así sexa.

Para unha asociación das nosas dimensións, a organización dun evento destas características supón un grande esforzo, no só económico, senón que é unha verdadeira aposta persoal da directiva e de todos os seus socios e socias. Estamos moi agradecidos a AGADIC pola súa contribución, ao CGAC pola cesión de espazos e a todas aquelas empresas que, coa que está caendo, fixeron o xeneroso esforzo de colaborar con achegas tanto económicas como en materiais para o FEED. E como non, a todos os que decidiron asistir, mostrándonos o seu apoio, facendo visible a necesidade de máis edicións.

La intención de la DAG es conseguir que el FEED se celebre periódicamente, en principio cada dos años, y haremos todo lo que esté en nuestra mano para que así sea. Para una asociación de nuestras dimensiones, la organización de un evento de estas características supone un gran esfuerzo, no sólo económico, sino que es una verdadera apuesta personal de la directiva y todos sus socios y socias. Estamos muy agradecidos al AGADIC por su contribución, al CGAC por la cesión de espacios y a todas aquellas empresas que, con la que está cayendo, han realizado el generoso esfuerzo de hacer aportaciones tanto económicas como en materiales para el FEED. Y como no, a todos los que han decidido asistir, mostrándonos su apoyo, haciendo visible la necesidad de más ediciones.

Feed 2013

ESTA SEMANA FEED 2013

Feed 2013

Foto de Conchi Paz

La semana pasada en el Centro Gallego de Artes Contemporáneas se presentó ante los medios el foro de edición y diseño, FEED 2013, organizado por la Asociación Gallega de Diseñadores para los próximos 18 y 19 de octubre.

En la presentación oficial, los miembros de la DAG, Marcos Dopico y Raquel Boo, coordinadora además del evento, estuvieron acompañados de Jacobo Sutil, director de Agadic, entidad que con su apoyo y patrocino hizo posible que una nueva edición de aquel feet que echaba a andar a finales de 2010 vea ahora la luz. En esta nueva edición, el feed no sólo cambia el t por el d, sino que también se amplía y se reformula para darle cabida al diseño industrial. De esta manera, el foro se articulará en dos jornadas: la primera de ellas dedicada al diseño gráfico y editorial y la segunda al diseño de producto.

Cuanto a su desarrollo, cada uno de los días arrancará con la celebración de un seminario de plazas limitadas. El primero, que lleva por título «Algunas prácticas sobre la forma del libro», será impartido por César Ávila, de gráfica futura, un estudio madrileño que lleva más de 15 años especializándose en el trabajo editorial. Para el segundo de los seminarios, de nombre «Cada loco con su manía. Una objeto y una manía», contaremos con la presencia de Héctor Serrano, un diseñador de producto valenciano que desde que abrió su estudio en Londres, hace ya 13 años, se caracteriza sobre todo por mezclar innovación e ideas familiares en los objetos que diseña.

Las tardes se dedicarán a las charlas, y además de a los diseñadores citados podremos escuchar a una importante representación del diseño gallego actual: Uqui Permui, cenlitrosmetrocadrado, Pancho Lapeña y Fruto DS, dado que uno de los objetivos principales del FEED es la puesta en valor del diseño gallego de calidad y la promoción de los diseñadores y diseñadoras que lo realizan.

Por último, cada jornada se cerrará con una actividad participativa, una mesa redonda en la que se debatirá sobre los procesos productivos y el futuro de la edición de libros y productos. Están invitado a participar junto con los protagonistas de las charlas: Carlos Figueiras de Estaleiro Editora, Juan Carlos Pichel de Eurográficas, Patricia Martínez de Arturo Álvarez y Luis Gil Pita de Undo Redo. Las mesas estarán moderadas por Suso Vázquez de desescribir y Xènia Viladàs, consultora en gestión del diseño en XVDMC.