LA DAG cuenta con nueva directiva presidida por Raquel Boo

La Asociación Galega de Deseño (DAG) cuenta con nueva directiva. Una formación de 11 personas que asume el relevo después de muchos años de dedicación de la directiva saliente, cuya labor deja encaminadas iniciativas a las que se les dará continuidad y otros proyectos ya consolidados.

La actual directiva está conformada por Raquel Boo como presidenta; José Antonio Pérez como vicepresidente; Daniel Pino como vicepresidente segundo; Paula Cantero como secretaria; Ana María Besada como tesorera y seis vocalías: Pablo Villaverde, Uqui Permui, Noemí Cortizas, Carlos Lorenzo, Yago Concejo y Samuel Baltar. Además, Thais Suárez será la nueva representante de DAG en READ.

Objetivos en la nueva etapa

Uno de los objetivos principales de esta etapa será dar mayor visibilidad tanto a la diversidad de disciplinas que integran la taxonomía del diseño, y que están representadas en DAG, como al trabajo del amplio abanico de profesionales que la integran. También se centrará en favorecer la relación entre las personas asociadas para abarcar con una óptica plural el marco de trabajo diverso y en constante cambio que es el diseño.  

La DAG seguirá trabajando en otros ámbitos como la divulgación, la interlocución con la administración,  establecer nuevas sinergias y marcos colaborativos con el tejido asociativo gallego, los centros de educación y escuelas de diseño; así como en la creación de espacios para el debate y la reflexión sobre la profesión.

Se mantendrán en la agenda de DAG proyectos de largo recorrido como el FEED, los Encuentros de Diseño Gallego, el Archivo del Diseño AR\DE y el Nodo Creativo Gallego, con previsión de incorporar nuevas iniciativas de las que se dará cuenta a lo largo de los próximos dos años, teniendo en el horizonte el 20 aniversario de la asociación en el 2026.

La nueva directiva agradece el trabajo realizado hasta el momento por las directivas precedentes y recoge el apoyo dado en la Asamblea para abordar el compromiso adquirido para los próximos años. 

Entrevista: Raquel Boo

Como os contamos el lunes mañana y el sábado se celebra el FEED en Santiago de Compostela, organizado por la DAG , hoy hablamos con Raquel Boo, una de las organizadoras del evento que nos cuenta más detalles de este foro.

feed 2013

¿Qué es el FEED?

Pretendemos que o Foro de Edición e Deseño sexa un espazo de encontro entre profesionais do deseño e estudantes de calquera das súas disciplinas. Cremos que o futuro máis inmediato da profesión vén marcado claramente pola hibridación e interrelación entre os deseñadores e a xeración de proxectos colaborativos.

Co evento queremos tamén dar a coñecer o noso deseño, o dos profesionais galegos, afondando nos procesos de creación, poñendo en valor a todos os que interveñen na cadea de produción; ademais de contribuír á formación dos profesionais con obradoiros e charlas de interese, impartidos por figuras destacadas do deseño, tanto locais como estranxeiras, para compartir visións e coñecementos.

Pretendemos que el Foro de Edición e Deseño sea un espacio de encuentro entre profesionales del diseño y estudiantes de cualquiera de sus disciplinas. Creemos que el futuro más inmediato de la profesión viene marcado claramente por la hibridación e interrelación entre los diseñadores y la generación de proyectos colaborativos.

Con el evento queremos también dar a conocer nuestro diseño, el de los profesionales gallegos, profundizando en los procesos de creación, poniendo en valor a todos los que intervienen en la cadena de producción; además de contribuir a la formación de los profesionales con talleres y charlas de interés, impartidos por figuras destacadas del diseño, tanto locales como extranjeras, para compartir visiones y conocimientos.

 ¿Qué se podrán encontrar los participantes?

Trátase de posibilitar un espazo de reflexión e debate ao redor da evolución histórica do deseño e da visión de futuro profesional neste eido, identificando necesidades e estratexias para o seu desenvolvemento e investigación.

Este ano estruturamos o programa en dúas xornadas, a primeira dedicada ao deseño gráfico e a segunda a deseño de produto. Cada día comeza cun seminario. César Ávila, de gráfica futura, impartirá o do venres e Héctor Serrano, o do sábado.

Todos aqueles que non puidesen asistir aos seminarios, pola limitación de prazas, terán a oportunidade de escoitalos a ambos nas súas respectivas charlas da tarde, xunto cunha boísima representación do que facemos en Galicia. Uqui Permui, Pancho Lapeña, cenlitrosmetrocadrado e Fruto DS, serán os encargados de dar mostra diso nesta edición.

Remataremos cada xornada cunha mesa de debate. Patricia Martínez, xerente do estudio de deseño de iluminarias Arturo Álvarez, Luís Gil Pita de UnDo ReDo, Carlos Figueiras de Estaleiro Editora e Juan Carlos Pichel de eurográficas; debaterán xunto cos protagonistas das charlas cuestións referidas aos procesos do deseño e o futuro da edición de libros e produtos. Moderarán as mesas Suso Vázquez de desescribir e Xènia Viladàs, consultora en xestión do deseño.

Se trata de posibilitar un espacio de reflexión y debate en torno a la evolución histórica del diseño y la visión de futuro profesional en este campo, identificando necesidades y estrategias para su desarrollo e investigación.

Este año hemos estructurado el programa en dos jornadas, la primera dedicada a diseño gráfico y la segunda a diseño de producto. Cada día comienza con un seminario. César Ávila, de gráfica futura, impartirá el del viernes y Héctor Serrano, el del sábado.

Todos aquellos que no hayan podido asistir a los seminarios, por la limitación de plazas, tendrán la oportunidad de escucharlos a ambos en sus respectivas charlas de la tarde, junto con una buenísima representación de lo que hacemos en Galicia. Uqui Permui, Pancho Lapeña, cenlitrosmetrocadrado y Fruto DS, serán los encargados de dar muestra de ello en esta edición.

Finalizaremos cada jornada con una mesa de debate. Patricia Martínez, gerente del estudio de diseño de iluminarias Arturo Álvarez, Luis Gil Pita de UnDo ReDo, Carlos Figueiras de Estaleiro Editora y Juan Carlos Pichel de eurográficas; debatirán junto a los protagonistas de las charlas cuestiones referidas a los procesos del diseño y el futuro de la edición de libros y productos. Moderarán las mesas Suso Vázquez de desescribir y Xènia Viladàs, consultora en gestión del diseño.

¿En que consisten los talleres?

No de César Ávila, titulado «Algunhas prácticas sobre a forma do libro» trataranse aspectos fundamentais da edición de publicacións. Durante o seu desenvolvemento,  tanto César como os participantes, expoñerán algúns dos seus traballos e compartirán experiencias, problemáticas e solucións propias dos proxectos de edición.

No taller de Héctor Serrano, «Cada tolo coa súa teima. Un obxecto e unha manía», tomarase o comportamento como punto de partida para deseñar un obxecto, partindo de personaxes ficticios e esaxerados, representados nun obxecto sinxelo: un lapis. Un taller que sacará a parte máis creativa dos asistentes dun xeito divertido, proporcionándolles unha nova estratexia para os procesos de creación.

El de César Ávila, titulado «Algunas prácticas sobre la forma del libro» se tratarán aspectos fundamentales de la edición de publicaciones. Durante su desarrollo,  tanto César como los participantes, expondrán algunos de sus trabajos y compartirán experiencias, problemáticas y soluciones propias de los proyectos de edición.

En el taller de Héctor Serrano, «Cada loco con su tema. Un objeto y una manía», se tomará el comportamiento como punto de partida para diseñar un objeto, partiendo de personajes ficticios y exagerados, representados en un objeto sencillo: un lápiz. Un taller que sacará la parte más creativa de los asistentes de una forma divertida, proporcionándoles una nueva estrategia para los procesos de creación.

¿A quién va dirigido?

O foro está orientado principalmente a profesionais do deseño, estudantes das EASD e universidades que cursan Graos con materias troncais específicas de deseño: Publicidade, Belas Artes, Deseño Industrial… Pero tamén a profesionais da Industria das Artes Gráficas que estean interesados en coñecer de primeira man a situación actual, as ideas e as demandas específicas do sector; a emprendedores e representantes de PEMES que ven na cultura do deseño un factor decisivo e diferencial para a viabilidade da súa proposta; a responsables das administracións ou institucións públicas que coordinen accións nas que o deseño estea presente, etc.

El Foro está orientado principalmente a profesionales del diseño, estudiantes de las EASD y universidades que cursan Grados con materias troncales específicas de diseño: Publicidad, Bellas Artes, Diseño Industrial,… Pero también a profesionales de la Industria de las Artes Gráficas que estén interesados en conocer de primera mano la situación actual, las ideas y las demandas específicas del sector; a emprendedores y representantes de PYMES que ven en la cultura del diseño un factor decisivo y diferencial para la viabilidad da su propuesta; a responsables de las administraciones o institucións públicas que coordinen acciones en las que el diseño esté presente, etc.

¿Cómo surge el FEED?

Para nós non é un evento novo, en realidade é a segunda edición dun Foro de Edición e Tipografía que se celebrou en Pontevedra en 2010. Naquela ocasión estivo dedicado á investigación sobre publicacións e edicións que se estaban a producir nos eidos da arte, o deseño e a tipografía. Pepe Murciego, Nuno Coelho, Adam Kershaw, Andreu Balius, Dino dos Santos, Pepe Barro, Manuel Bragado, Pedro Nora, Tati Mancebo, Ángel Cerviño e Marcos Dopico foron os protagonistas daquela edición.

Aquel evento tivo unha grande acollida e decidimos que era necesario repetir a experiencia. A principal diferenza desta edición respecto aquela é que abrimos a participación un pouco máis. Mentres o FEET se orientou a profesionais, existindo un número de prazas menor, o FEED ten uns seminarios restrinxidos en canto a prazas, pero as charlas e mesas de debate contan cunha capacidade moito menos limitada, fomentando a participación, e esperando facer o evento máis enriquecedor aínda, se cabe.

Para nosotros no es un evento nuevo, en realidad es la segunda edición de un Foro de Edición e Tipografía que se celebró en Pontevedra en 2010.  En aquella ocasión estuvo dedicado a la investigación sobre publicaciones y ediciones que se estaban produciendo en el campo del arte, el diseño y la tipografía. Pepe Murciego, Nuno Coelho, Adam Kershaw, Andreu Balius, Dino dos Santos, Pepe Barro, Manuel Bragado, Pedro Nora, Tati Mancebo, Ángel Cerviño y Marcos Dopico fueron los protagonistas de aquella edición.

Aquel evento tuvo una gran acogida entre los asistentes y decidimos que era necesario repetir. La diferencia principal de esta edición respecto aquella, es que hemos abierto la participación un poco más. Mientras el FEET se orientó a profesionales, existiendo un número de plazas menor, el FEED tiene unos seminarios restringidos en cuanto a plazas, pero las charlas y mesas de debate cuentan con un aforo mucho menos limitado, fomentando la participación, y esperando hacer el evento más enriquecedor todavía, si cabe.

¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en su organización?

Levamos uns cantos meses dedicándolle tempo e esforzo. En febreiro tivemos a asemblea anual de socios e socias, cun posterior foro no que se formularon moitas iniciativas para desenvolver na asociación. Entre elas estaba darlle continuidade a un encontro que pensamos que é moi necesario en Galiza, posto que a meirande parte dos eventos para deseñadores aos que podemos ter máis fácil acceso se celebran en Madrid, Barcelona ou Valencia.  Decidimos retomar o anterior FEET e poderíase dicir que cara ao verán tiñamos definidos a estrutura e o programa e xa comezaba a fase de buscar financiamento.

Llevamos unos cuantos meses dedicándole tiempo y esfuerzo. En febrero tuvimos la asamblea anual de socios y socias, con un posterior foro en el que se plantearon muchas iniciativas para desarrollar en la Asociación. Entre ellas estaba dar continuidad a un encuentro que pensamos que es muy necesario en Galicia, puesto que la mayor parte de eventos para diseñadores a los que podemos tener más fácil acceso se celebran en Madrid, Barcelona o Valencia.  Recogimos el testigo del anterior FEET y se podría decir que hacia el verano teníamos definidos la estructura y el programa y comenzaba la fase de buscar financiación. 

 ¿Cómo ha sido la respuesta del sector?

Cremos que foi boa, e máis nos tempos que corren. O que máis nos alegra nesta ocasión é que estreitamos lazos con algunhas escolas de deseño. Pensamos que só conseguiremos poñer en valor o deseño galego, traballando xuntos, profesionais e futuros profesionais, cuns obxectivos comúns.

Creemos que ha sido buena, y más en los tiempos que corren. Lo que más nos alegra es haber estrechado lazos con algunas Escuelas de diseño porque sólo conseguiremos poner en valor el diseño gallego, trabajando juntos, profesionales y futuros profesionales, con unos objetivos comunes.

 ¿Es un evento que tendrá continuidad?

A intención da DAG é conseguir que o FEED se celebre periodicamente, en principio cada dous anos, e faremos todo o que estea na nosa man para que así sexa.

Para unha asociación das nosas dimensións, a organización dun evento destas características supón un grande esforzo, no só económico, senón que é unha verdadeira aposta persoal da directiva e de todos os seus socios e socias. Estamos moi agradecidos a AGADIC pola súa contribución, ao CGAC pola cesión de espazos e a todas aquelas empresas que, coa que está caendo, fixeron o xeneroso esforzo de colaborar con achegas tanto económicas como en materiais para o FEED. E como non, a todos os que decidiron asistir, mostrándonos o seu apoio, facendo visible a necesidade de máis edicións.

La intención de la DAG es conseguir que el FEED se celebre periódicamente, en principio cada dos años, y haremos todo lo que esté en nuestra mano para que así sea. Para una asociación de nuestras dimensiones, la organización de un evento de estas características supone un gran esfuerzo, no sólo económico, sino que es una verdadera apuesta personal de la directiva y todos sus socios y socias. Estamos muy agradecidos al AGADIC por su contribución, al CGAC por la cesión de espacios y a todas aquellas empresas que, con la que está cayendo, han realizado el generoso esfuerzo de hacer aportaciones tanto económicas como en materiales para el FEED. Y como no, a todos los que han decidido asistir, mostrándonos su apoyo, haciendo visible la necesidad de más ediciones.

Entrevista: Raquel Boo e Irene García – Ekinocio

Irene García y Raquel Boo son el corazón del Estudio Ekinocio que estos días cumple 7 años. Ellas mismas nos cuentan lo que han supuesto estos años de trayectoria profesional.

Ekinocio Raquel Boo e Irene García

¿Cómo resumiríais estos 7 años?

La palabra que mejor define la trayectoria es “aprendizaje”. Hemos aprendido a ver, a analizar, a conceptualizar, a diseñar, a expresar, a comunicar y a soñar. Y seguimos aprendiendo con cada proyecto, es lo más estimulante de este tipo de profesión.

¿Cómo nace Ekinocio?

Como casi todas las iniciativas autónomas, nace de querer hacer las cosas como uno cree que se deben hacer y de la ilusión de trabajar en aquello que le apasiona con total libertad. Después de cuatro años en el mundo de la comunicación, una en Compostela y la otra en Barcelona, decidimos que era la hora de aunar esfuerzos e intentarlo, porque con 25 años teníamos la energía necesaria y nada que perder.

¿De donde salió el nombre de Ekinocio?

Hablamos por primera vez del proyecto a finales de marzo y se fue gestando en los meses siguientes, hasta que se hizo realidad a finales de septiembre. Es decir, entre el equinoccio de primavera y el de otoño. Nos gustó la idea de que en esa fecha señalada, el día y la noche durasen lo mismo; simboliza lo que aportamos cada una a este proyecto, el mismo esfuerzo y las mismas ganas, una especie de equilibrio, un todo con dos mitades.

¿Os habéis especializado en alguna actividad en concreto?

No fue algo planeado, pero hemos ido adquiriendo tablas en la creación de imágenes corporativas y a día de hoy es lo que más hacemos y quizá también lo que más nos gusta. Dotar de identidad al proyecto de un tercero, darle forma y color, transmitirle valores… ver crecer y materializarse algo en lo que otra persona cree contagia ilusión.

¿Qué os diferencia con otros estudios?

Pensamos que existen más semejanzas que diferencias. Conocemos de cerca muchos estudios pequeños de Compostela como el nuestro, y vemos que detrás de cada trabajo que realizan hay mucho esfuerzo y talento, mucha creatividad. Estamos estableciendo redes de colaboración y sinergias con otros profesionales del sector, lo que nos permite ser más competentes, ofrecer a los clientes un servicio mejor y abordar proyectos de mayor envergadura. Creemos que no se trata de diferenciarse y competir, sino de colaborar y mejorar.

Uno de vuestros principios básicos es el trato con el cliente.

Una de las cosas que hemos aprendido durante este tiempo es que para que un trabajo salga redondo es necesario trabajar con el cliente, no para él. La comunicación entre las dos partes ha de ser fluída para trabajar de manera cómoda; es fundamental la confianza mutua. Si ellos nos hacen partícipes de sus negocios, proyectos o iniciativas, debemos responder haciéndoles partícipes del proceso creativo, involucrándonos todos de la misma manera, el resultado es más satisfactorio.

Es difícil de explicar, pero muchas veces necesitamos conocer si nuestro cliente ha tenido un buen día, si le duele la cabeza o a qué lugar se va a ir de vacaciones; para saber cómo transmitirle una idea. Sabemos que muchos profesionales del sector prefieren otro tipo de relación con el cliente, pero a nosotros nos funciona esta, queremos conocer a la persona que hay detrás del cliente.

Vuestro trabajo más destacado ha sido el de Pecados, ¿contarnos la experiencia?

Este quizá sea uno de los mejores ejemplos de lo que comentábamos antes. Suso quería abrir una tienda de golosinas distinta a las demás. Conocía bien el sector y el producto, pero no se impuso, sino que debatió con nosotras durante bastante tiempo la idea de negocio, públicos objetivos, estrategias de venta, etc.

Le propusimos el naming, la imagen y el packaging inicial; con estas premisas conocimos a los interioristas, con los que también trabajamos codo con codo para desarrollar un proyecto con muchos detalles y cosas hechas a medida. Formamos un equipo de trabajo que se completó con los proveedores de vinilos, bolsas, pegatinas, botes y cajas, etc.

Cuando llegó el momento de lanzar las primeras campañas estábamos tan compenetrados que todos íbamos en la misma dirección. Fue una experiencia laboral increíble, aún lo es hoy. Suso tiene su tienda y nosotras tenemos un lugar donde nos sentimos como en casa, en el que se nos escucha y se nos permite hacer pequeñas locuras, por lo que siempre estaremos agradecidas.

Pero no es el único caso de “cliente ideal” o “proyecto soñado”, trabajamos igual de cómodas con todos los que confían en nosotras: Mistelánea, Gaia dos Nenos, Bodeus, Ultramarinos, Intanxibles, GES…

Participáis en el CafeDTurno que se celebra todos los meses en Santiago, contarnos un poco la iniciativa y cómo ha evolucionado en estos años.

Es una reunión informal de personas que desarrollan profesiones creativas. Nos vemos el tercer jueves de cada mes para compartir experiencias, intercambiar conocimientos, socializar con personas afines e incluso plantear proyectos conjuntos.

El perfil profesional de las personas que acuden es muy diverso, sin embargo el personal suele ser similar, personas con ganas de compartir. Una de las últimas iniciativas es la creación de un banco de tiempo mediante el que intercambiamos horas de dedicación a algún proyecto concreto. Por ejemplo, se han intercambiado ya fotografías de estudio, la maquetación de una pequeña web, ayuda con un plan de medios, traducciones de textos, elaboración de un 3D, etc.

Hemos hecho muchas cosas en los dos años y medio que lleva funcionando, desde minicursos de diseño 3D o consejos de Photoshop, hasta charlas de cine o cartelismo, pasando por divertidos concursos de pinchos, carteles, chapas o logos. Se ha convertido en una cita ineludible para muchos de nosotros.

Compartís oficina con otros profesionales, ¿cómo está siendo esta experiencia de coworking?

Es una consecuencia del mismo CafeDTurno. En una de las reuniones conocimos a Pablo Dávila, que era un profesional autónomo que desarrollaba su actividad principalmente desde casa. Cuando nos pusimos a hablar de las ventajas y los inconvenientes de esto surgió la idea de compartir el espacio en el que trabajábamos. A Víctor Souto le pasaba algo parecido, necesitaba un lugar donde poder reunirse con los clientes en Santiago. Acordamos probarlo durante un tiempo y hasta hoy. Casi hace un año de esto y es una de las mejores cosas que nos han pasado como empresa. Nos asesoramos, contrastamos opiniones… incluso hemos hecho proyectos en grupo. Es estupendo, hace el trabajo más ameno y enriquecedor. El coworking es una experiencia que recomendamos a otras empresas.