Entrevista: Uxio Broullón – Ilustrador

Hoy charlamos con Uxio Broullón que acaba de recibir el premio Curtocircuito y su ilustración será la imagen del festival de este año. Uxio es considerado uno de los mejores ilustradores del panorama gallego. Por cierto, la foto es así no es que nos hayamos confundido 🙂

Uxio Broullón Ilustrador

¿Cómo influye este premio en tu carrera profesional?

Como inflúe aínda está por ver. De momento é un bo estímulo para seguir traballando nisto. Curtocircuíto é un festival internacional que está medrando máis cada ano e o cartel vaise ver moito. Se gusta, como os comentarios parecen confirmar, agardo que sexa unha boa publicidade para min e consiga máis proxectos grazas ao premio.

Como influye aun está por ver. De momento es un buen estímulo para seguir trabajando en esto. Curtocircuito es un festival internacional que está creciendo más cada año y el cartel va a verse mucho. Si gusta, como los comentarios parecen confirmar, espero que sea una buena publicidad para mí y consiga más proyectos gracias al premio.


¿En qué te has basado para hacer esta ilustración?

A idea do cartel naceu primeiro de entender o festival como trampolín para xente que fai curtas. É un formato audiovisual sen apenas distribución comercial, nin saída para as salas e os festivais son case o único xeito que teñen de compensar o esforzo que supón facer curtas; isto fai que os autores sexan tamén un pouco heroes ou superheroes.
Penso que ao empregar unha ilustración como base do deseño saíu un cartel “fresco” e con personalidade que ten, como dixo Tim Redfrod (director do festival), “moita forza, e rompe a imaxe oficial do Festival».

La idea del cartel nació primero de entender el festival como trampolín para gente que hace cortos. Es un formato audiovisual sin apenas distribución comercial, ni salida para las salas y los festivales son casi la única manera que tienen de compensar el esfuerzo que supone hacer cortos; esto hace que los autores sean también un poco hérues o superhérues.
Pienso que al emplear una ilustración como base del diseño salió un cartel «fresco» y con personalidad que tiene, como dijo Tim Redfrod (director del festival), «mucha fuerza, y rompe la imagen oficial del Festival”.

Festival Curtocircuito

Cuéntanos tus pasos por la ilustración

O certo é que desde pequeno sempre gustei de debuxar. Ao remate dos cursos, pasaba o verán enchendo con debuxos as follas que ficaran sen usar nos cadernos. Antes de estudar deseño e ilustración en Madrid fixera algún cartel e cousiñas soltas en Cangas. Despois, aínda que seguía debuxando, botei oito anos traballando en empresas de rótulos e algo desligado do “mundiño”. Para matar o mono, comecei publicar algún debuxo no meu blog. Entón, hai cinco anos, decidín regresar a Galicia e retomar o oficio este. Case o primeiro que fixen foi asociarme á AGPI, que ao pouco tempo convocou un concurso entre os socios para deseñar un cartel que animase aos ilustradores a asociarse e gañeino. Dese tempo para acá, comecei unha serie de viñetas no blog: “vida carbón”, ilustracións para un vídeo da instalación permanente do Mosteiro de san Pedro de Rocas e entrei traballar en Acordar-Vieiros; alí preparei imaxes para varios webs e artigos do xornal até que pechou. Máis recente están os debuxos que creei para a campaña de lanzamento de Kilómetros y millas, una empresa de tradución e cursos de idiomas no estranxeiro á que tamén lle estou a preparar o web.

Lo cierto es que desde pequeño siempre me gustó dibujar. Al terminar de los cursos, pasaba el verano llenando con dibujos las hojas que habían quedado sin usar en los cuadernos. Antes de estudiar diseño e ilustración en Madrid había hecho algún cartel y cosas sueltas en Yugos. Después, aunque seguía dibujando, eché ocho años trabajando en empresas de rótulos y algo desligado del «mundillo». Para matar el mono, comencé publicar algún dibujo en mi blog. Entonces, hace cinco años, decidí regresar a Galicia y retome el oficio este. Casi lo primero que hice fue a asociarme a  AGPI, que al poco tiempo convocó un concurso entre los socios para diseñar un cartel que animara a los ilustradores a asociarse y lo gané. De ese tiempo para acá, comencé una serie de viñetas en el blog: «vida carbón», ilustraciones para un vídeo de la instalación permanente del Monasterio de San Pedro de Rocas y entré trabajar en Acordar-Veredas; allí preparé imágenes para varios webs y artículos del periódico hasta que cerró. Más reciente están los dibujos que creé para la campaña de lanzamiento de Kilómetros y millas, una empresa de traducción y cursos de idiomas en el extranjero a la que también le estoy preparando la web.


¿Tu mayor satisfacción como ilustrador?

Pois unha das máis grandes foi crear o cartel que acabou sendo unhas das imaxes da AGPI aló onde vai. Acababa de chegar de volta a Galicia e foi un pulo grande para animarme a seguir. Tamén o traballo para Kilómetros y millas me gustou moito facelo, e este premio do Curtocircuito, claro. En xeral, chegar vivir de algo que me gusta facer é unha satisfacción.

Pues una de las más grandes fue crear el cartel que acabó siendo unas de las imágenes de  AGPI allá donde va. Acababa de llegar de vuelta a Galicia y fue un gran empujón para animarme a seguir. También el trabajo para Kilómetros y millas me gustó mucho hacerlo, y este premio del Curtocircuito, claro. En general, llegar vivir de algo que me gusta hacerr es una satisfacción.


¿Cual es tu ejemplo a seguir?

Pregunta complexa. Se me preguntades por influencias… todo pode ser unha influencia, sen ser necesariamente ilustración nin ilustradores, e todo pode ser fonte de inspiración. Lembro os primeiros libros ilustrados que lin de pequeno, os libros de Castelao e Siro López que andaban (e andan aínda) pola casa dos meus pais…  a portada de Seoane para “Memorias de un neno labrego”, “Mortadelo y Filemón” e os tebeos daquela época, as “Novelas Ilustradas”, os debuxos animados… todo iso e moito máis sería o xerme de eu me dedicar a isto da ilustración e o deseño gráfico.

Pregunta compleja. Me lo preguntáis por influencias … todo puede ser una influencia, sin ser necesariamente ilustración ni ilustradores, y todo puede ser fuente de inspiración. Recuerdo los primeros libros ilustrados que leí de pequeño, los libros de Castelao y Siro López que andaban (y andan aún) por casa de mis padres … la portada de Seoane para «Memorias de un niño labrego», «Mortadelo y Filemón» y los tebeos de aquella época, las «Novelas Ilustradas», los dibujos animados … todo eso y mucho más sería el germen para que yo me dedicara a esto de la ilustración y el diseño gráfico.


¿Cual es tu visión de la ilustración gallega en la actualidad?

Hai xente moi boa traballando en todos os eidos da ilustración: en grandes producións de cine de animación de éxito, no mundo da BD, na ilustración en prensa, humor gráfico, libros infantís… Hai moita canteira.
E, poñéndome algo serio, se cadra o único que falta é que se recoñeza o choio dos ilustradores como o que é, unha profesión; porque ás veces, desde fóra, parecen pensar que os que nos dedicamos a isto facémolo por pasatempo, que facer un debuxo non leva tempo nin traballo, que como nos gusta debuxar xa compensa… e non, isto é un medio de gañar a vida como outro calquera e ten que ser remunerado e considerado como tal. Por sorte, está aí a AGPI, que ten traballado moito para dignificar a profesión e axudar e asesorar aos que empezan nisto, hai que dicilo.

Hay gente muy buena trabajando en todos los terrenos de la ilustración: en grandes producciones de cine de animación de éxito, en el mundo de los cómics, en la ilustración en prensa, humor gráfico, libros infantiles … Hay mucha cartera.
Y, poniéndome algo serio, si cuadra lo único que falta es que se reconozca el asunto de los ilustradores como el que es, una profesión; porque a veces, desde fuera, parecen pensar que los que nos dedicamos a esto lo hacemos por pasatiempo, que hacer un dibujo no lleva tiempo ni trabajo, que como nos gusta dibujar ya compensa … y no, esto es un medio de ganar la vida como otro cualquiera y tiene que ser remunerado y considerado como tal. Por suerte, está ahí AGPI, que ha trabajado mucho para dignificar la profesión y ayudar y asesorar a los que empiezan en esto, hay que decirlo.


¿Tus proyectos a corto y largo plazo?

A curto prazo, teño enriba da mesa varios proxectos, entre os que está o web de Kilómetros y millas; e pendente de que saia algún outro máis dos contactos que tiven con editoriais. A mirar se non falta o choio.

A corto plazo, tengo encima de la mesa varios proyectos, entre los que está el web de Kilómetros y millas; y pendiente de que salga algún otro más de los contactos que tuve con editoriales. A mirar si no falta el asunto.